RealForAll: Real-time measurements and forecasting for successful prevention and management of seasonal allergies in Croatia-Serbia cross-border region


“Merenja u realnom vremenu i prognoza za uspešnu prevenciju i život sa sezonskim alergijama u prekograničnom području Hrvatska-Srbija” – RealForAll (2017HR-RS151)

Izloženost aeroalergenima je u u direktnoj vezi sa alergijskim rinitisom i astmom koji nepovoljno utiču na kvalitet života i mogu imati značajan negativan ekonomski uticaj. Odgovarajuća informacija o riziku za izloženost alergenima je preduslov za prevenciju simptoma alergije. Iako u Evropi, dugi niz godina postoji svest o važnosti aerobioloških podataka, primenjena metodologija omogućava njihovu dostupnost tek sa 1-7 dana zakašnjenja. Sa aspekta javnog zdravlja ovakvi podaci pomažu retrospektivnu analizu i stretegijsko planiranje, ali da bi omogućili unapređenje života za krajnje korisnike, moraju biti dostupni u realnom vremenu uz odgovarajuću prognozu (kao što je slučaj u meteorologiji).

Konzorcijum koji čine BioSens Institut – Istraživačko razvojni institut za informacione tehnologije u biosistemima (Srbija), Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu (Srbija), Odijel za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (Hrvatska) i Grad Osijek (Hrvatska) implementiraće RealForAll projekat (od 15. Jula 2017 do 14. Januara 2020) sa ciljem da unapredi sistem javnog zdravstva kako bi ispunio svoju ulogu u prevenciji i lečenju sezonskih alergija. Kako bi to postigao RealForAll će omogućiti praćenje aeroalergena u realnom vremenu, razviti prognostičke modele i kreirati zajedničku platformu za diseminaciju merenih i prognoziranih podataka. Takođe, projekat će edukovati korisnike o načinu upotrebe dostupnih aerobioloških podataka u prevenciji i svakodnevnom životu sa sezonskim alergijama.

Formiranje mreže stanica za prećenje bioaerosola u realnom vremenu će značajno uticati na aerobiološka istraživanja kako regionalno tako i na nivou Evrope.

RealForAll projekat sufinansiraju: Interreg IPA Cross-border Cooperation programme Croatia – Serbia 2014-2020 (ugovor br. 2017HR-RS151); Republika Srbija, Autonomna Pokrajima Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za finansije (ugovor br. 102-401-337/2017-02-4-35-8) i institucije koje implementiraju projektne aktivnosti.